Zamawianie dostępów

Jednostki, które chcą udostępnić licencję ogólnouczelnianą dla swoich pracowników i studentów muszą zgłosić zapotrzebowanie na dostęp do licencji i uczestniczyć w kosztach. Jednostka wyznacza koordynatora licencji, który obsługuje zakup i koordynuje udostępnianie licencji w jednostce wg zasad określonych w formularzu Akceptacja licencji OGU. Osoba reprezentujaca jednostkę (Koordynator) składa Zapotrzebowanie_OGU do DWI. Corocznie zapotrzebowania na licencję zbierane są w I kwartale.

Rola koordynatora: DWI deleguje prawo do dystrybucji oprogramowania i kluczy dla studentów/pracowników jednostki. Osoba z działu IT w jednostce lub prowadzący zajęcia może zgłosić się jako koordynator.

Informacje dla koordynatora

Sposób udostępniania oprogramowania i kodów określone jest w licencyji.

1. Student/pracownik musi pisemnie zaakceptować warunki licencji na odpowiednim formularzu:

2. Po zaakceptowaniu deklaracji koordynator może udostępnić studentowi nośnik z oprogramowaniem oraz kody licencyjne i oprogramowanie  Uwaga: studenci nie mają bezpośredniego dostępu linków do plików instalacyjnych, nośniki mogą otrzymać tylko poprzez koordynatorów.

3. Dokument akceptacji licencji Koordynator musi przechowywać przez 2 lata.

 

Jednostka, która zamówiła licencje ma nielimitowany dostęp do licencji ogólnouczelnianych (PS imago (SPSS), Statistica) dla swoich pracowników i studentów. Lista jednostek, które już mają dostęp do licencji są na stronach poświęconych poszczególnym licencjom.

Osoby z jednostek, które nie zamówiły dostępu, mogą wystąpić o dostęp „testowy”. Więcej informacji na stronie Rejestracja użytkowników.