Rejestracja użytkowników

Jak się zarejestrować?

Licencje ogólnouczelniane odnawiane są co rok, użytkownicy także  muszą odnawiać corocznie rejestracje. Sposób rejestracji do licencji jest różny w zależności od użytkownika:

  • Koordynator licencji – pracownik UW, który udostępnia licencje studentom/pracownikom w swojej jednostce. Koordynatorem głównym jest osoba wymieniona w zapotrzebowaniu. Koordynatorem może też zostać osoba, która prześle  formularz akceptacji licencji OGU na adres ogulic@adm.uw.edu.pl (należy wybrać status „koordynator”). W jednostce może  być zarejestrowanych kilku koordynatorów licencji np. osoby prowadzące zajęcia, osoby z IT, opiekun pracowni komputerowej (instalacje bez przypisanego użytkownika). Koordynator otrzymuje wsparcie z DWI oraz dostawcy. Koordynator:
    • Dystrybuuje licencję wśród pracowników/studentów zgodnie z warunkami licencji *). Po uzyskaniu akceptacji licencji przez  studenta/pracownika Koordynator udostępnia mu nośniki i klucze. Akceptacje licencji należy przechowywać przez dwa lata;
    • Otrzymuje kody do instalacji wielostanowiskowej (pracownie komputerowe), klucze do wersji sieciowych nie są dostępne dla użytkowników indywidualnych.
  • Pracownik **) – otrzymuje kody od koordynatora w jednostce, lista koordynatorów jest podana na stronach licencji PS Imago (SPSS) i  Statistica.  Jeśli jednostka nie zamówiła dostępu do licencji (nie ma koordynatora), pracownik może uzyskać dostęp „dla celów testowych”. W tym celu należy  przesłać wypełniony formularz akceptacji licencji OGU na adres ogulic@adm.uw.edu.pl. Po rejestracji, użytkownik otrzyma link do strony z oprogramowaniem oraz kod instalacyjny. Dostęp można uzyskać raz (do końca okresu licencjonowania w danym roku), w roku następnym jednostka musi zamówić licencję, tj. partycypować w kosztach jej zakupu.
    Korzystanie z licencji PS Imago jest związane z uczestnictwem w programie Ariadna, który zobowiązuje do raportowania z wykorzystania licencji. Państwa raporty Ariadna wpływają na ceną licencji w następnym, roku.
  • Student lub doktorant **) –  o udostępnienie licencji zwracają się do koordynatorów – prowadzących zajęcia lub opiekunów pracowni.

W formularzach należy podawać adres mailowy z domen lub poddomen UW, tj.: uw.edu.pl, mimuw.edu.pl, fuw.edu.pl, icm.edu.pl.; astrouw.edu.pl; student.uw.edu.pl

UWAGI:

*) Zgodnie z licencją żaden użytkownik licencji ogólnouczelnianej (poza koordynatorami) nie ma prawa do udzielania jej innym osobom, w szczególności zabronione jest udostępnianie kluczy i obrazów instalacyjnych.

**) Linki do oprogramowania są różne dla pracowników UW a inne dla studentów.
Status osoby student/pracownik określony  jest w USOS. Jeżeli doktorant chce zostać koordynatorem licencji powinien mieć w USOS status „pracownik” lub „pracownik nieetatowy”.  Zmianę statusu osoby w USOS realizowane są przez pracowników administracji we własnej jednostce.